Portálhírek

Tájékoztatás osztályozó vizsga időpontjáról: 2023. január 13-19..

Tájékoztatás osztályozó vizsga időpontjáról: 2023. január 13-19..

by Helén (Moodle rendszergazdai) Hegedüs -
Number of replies: 0

 

Tisztelt Tanulók!

Értesítjük Önöket, hogy 2023. január 13-tól január 19-ig  osztályozó vizsgák lesznek. A számonkérés módjáról, időpontjáról  január 11-én, szerdán küldünk elektronikus levelet.

A Szkt. 60. § (1) bekezdéséhez 180. §.(2) bekezdése alapján a tanuló félévi és év végi osztályzatait
a) évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy
b) a tanulmányok alatti vizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 

a) felmentették a foglalkozáson való részvétele alól (VK),

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) az e rendeletben meghatározott időnél többet mulasztott, és az oktatói testület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, összes hiányzás 250 óra felett van, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Egy osztályozó vizsga - a b) pontjában meghatározott kivétellel - egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. Osztályozó vizsgát a szakképző intézmény a tanítási év során bármikor szervezhet. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, az oktatótestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha az elégséges számú.

Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele mellett lehetséges.

A fentiek alapján az elektronikus naplóban (KRÉTA) nyomon követheti, hogy Önnek szükséges-e osztályozó vizsgát tenni. 

Elektronikus levélben is értesítjük azokat a tanulókat, akiknek osztályozó vizsgájuk lesz.

Üdvözlettel: 

Hegedüs Helén
tanügyi igazgatóhelyettes  

Tel: +36 1 203 0304/3000 mellék

Fax: +36 1 206 2013
Mobil: +36 20 538 6673

"Tegyetek jót feltűnés nélkül. A viola rejtett virág, de az illatáról rá lehet ismerni."